Startsidan
  Aktuellt
  Styrelsen
  Fiskekort
  Dokument
  Fiskevårdsplan
  Fiske karta
  Länkar
  Gästbok
  Bildgalleri
  Kontakta oss
 
Fiskevårdsplan


FISKEVÅRDSPLAN

Runns Södra FiskeVårdsOmrådesFörening.


Här kan du ta del av material:

Fiskevårdsplanen:
Fiskevårdsplanen.pdf 160kb
Bilaga 1.pdf 885kb (Fiskekartan)
Bilaga 2.pdf 82kb
Bilaga 3.pdf 84kb
Bilaga 4.pdf 82kb
Bilaga 5.pdf 70kb
Bilaga 6.pdf 70kb
Fiskevårdplanen i fullo nedan:INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning och syfte 3
1.2 Mål 3
1.3 Uppdrag 3
1.4 Fiskevårdsplan 3
1.5 Fiskevårdsplanens innehåll 3
2. Register över föreningens vatten 3
3. Samverkan - Runns Södra, Runns norra och Vika Fvof. 4
4. Fiskeregler 4
4.1 Generella regler för fisket inom Fvof. 5
4.2 Barn och unga – undantag. 5
4.3 Fiskekort 5
4.3.1 Fiskerättsbevis. 5
4.3.2 Överlåtelse/arrende av fiskerätt 6
4.3.3 Runnfiskekort 6
4.3.3 Kräftfiske 6
4.4 Fiskeområdet – var får det fiskas? 7
5. Fiskevård och fiskutsättning 7
5.1 Runns Södra Fvof - Utplantering 7
5.2 Andra Fiskevårdande åtgärder 9
6. Fisketillsyn 10
6.1 Runns Södra Fvof 10
7. Biologisk beskrivning av vattendragens fiskpopulation. 10
8. Förteckning Bilagor 11


1. Inledning och syfte
Fiskevårdsplanen är ett underlag och en översikt för Fvof´s förvaltning av fiskevattnet. Innehållet i planen anger bl a inriktning för föreningens fiskevårdsarbete, utgör underlag för styrelsens beslut, föreningens aktiviteter och ansökan om utvecklingsmedel. Dokumentet syftar även till att informera fiskerättsinnehavare, allmänhet och andra om Fvof´s arbete.

1.2 Mål
Fiskevårdsområdets långsiktiga och övergripande mål är att
- öka värdet för fiskevårdsområdets vatten
- behålla och skapa hållbara och stabila fiskbestånd

1.3 Uppdrag
Runns södra Fvof´s uppdrag är att
- samordna och reglera fisket
- planera och genomföra fiskevårdande åtgärder
- främja fiskerättsinnehavares intressen samt
- upplåta fiske till allmänheten

1.4 Fiskevårdsplan
Runns Södra Fiskevårdsområdes fiskevårdsplan skall årligen revideras och behandlas vid årlig fiskevårdsstämma. Till fiskevårdsstämman kan motioner lämnas in både skriftligt och muntligt. För att motion ska kunna behandlas på ordinarie fiskevårdsstämma ska den vara ordförande tillhanda senast den sista februari. Styrelsen har att analysera och värdera inkomna motioner inför årlig revidering av planen.

1.5 Fiskevårdsplanens innehåll
Planen innehåller:
2. Föreningens Vatten
3. Samverkan
4. Fiskeregler
5. Fiskevård och fiskutsättning
6. Fisketillsyn
7. Biologisk beskrivning av vattendragens fiskpopulation.
8. Förteckning bilagor

För att underlätta det administrativa arbetet och minimera kostnader avseende fiskevårdsplanen har vi valt att använda bilagor för sakområden som årligen kan förändras som fiskeregler, avgifter för fiskekort.

2. Register över föreningens vatten
Fvof förvaltar fisket i Torsångs f.d. socken, med undantag av Milsbosjöarna, i Borlänge kommun, Dalarnas län.
Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Runn med Ösjön och kringliggande vatten i Torsångs socken, med undantag av Milsbosjöarna. Se karta Bilaga 1.pdf

Sjöregister

Sjönamn X-koordinat Y-koordinat
Truttjärn 670500 148796
Övre Kårtyllasjön 670329 148721
Nedre Kårtyllasjön 670196 148722
Stora Holmsjön 670285 148586
Kålsjön 670472 148692
Lillälven 670508 148714
Liljan 671374 148963
Dalälven 672632 158939
Runn 670563 148814
Ösjön 670837 148721


3. Samverkan - Runns Södra, Runns norra och Vika Fvof.
Redan år 2004 påbörjades ett samarbete med Runns Norra och Vika Fvof. Samarbetet inleddes med att arbeta fram ett fiskekort, (”Runnkort”) och fiskeregler för områdenas gemensamma vatten, då särskilt sjön Runn.
Samarbetet intensifierades 2009 och har därefter utvecklats. Sedan dec 2009 har vi ett gemensamt sportfiskekort som avser de tre fiskevårdsområdenas vatten, Runnfiskekort. Genom detta underlättar och stödjer vi allmänhetens fiske.
Detta kräver en samordning av de tre områdenas regler för fiske. Vilket i sin tur innebär att fiskevårdande insatser som till exempel utsättning av fisk till viss del behöver samordnas. Utveckling av samarbete planeras avseende fisketillsyn.

De tre fiskevårdsområdena har överenskommit om att årliga avstämningsmöten ska genomföras. Vidare att en ekonomisk fördelning avseende intäkter för Runnkortet genomförs 1 gång per. I övrigt tas kontakt vid behov.

4. Fiskeregler
Reglera fisket
Syftet med att reglera fisket är att Fvof ska kunna uppnå målen och ta ansvar för uppdrag. Det handlar bl a om att bevara och ibland att återskapa fiskebestånd.

Fiskeförbud, minimimått och maximimått
I viktiga lek- och uppväxtmiljöer kan det vara nödvändigt att utfärda fiskeförbud under hela eller delar av året för att skydda bestånden. Minimimått bör fastslås för att ej beskatta fiskbestånden innan de hunnit leka åtminstone en gång. Även maximimått kan införas för att spara de största fiskarna. Detta gäller framförallt gädda.

4.1 Generella regler för fisket inom Fvof.
För att fiska inom Fvof´s område krävs att Fiskerättsbevis eller att fiskekort, ”Runnfiske-kort”, skall vara löst.

4.2 Barn och unga – undantag.
Vi vill särskilt stödja barn och unga som är intresserade av natur och fiske som fritidssysselsättning.

Enskilda barn och unga upp till 18 år fiskar gratis. Regler för fiske anges i Bilaga 2.pdf
(Obs! - Gäller inte nät- och kräftfiske)

Borlänge Kommuns barn och ungdomsverksamheter tillsammans med kommunens idéburna organisationer/föreningar som har målgrupp barn och ungdom kan fritt arrangera organiserat fiske med metspö, kastspö, flugspö eller pimpla enligt gällande regler för fiske i områdets vatten om det särskilt efterfrågas och anmäls till ordförande eller kassör i Fvof´s styrelse. Definition: barn och ungdomsverksamhet - verksamhet som arbetar med barn och unga upp till 18 år. Regler för fiske, se Bilaga 3.pdf

4.3 Fiskekort
4.3.1 Fiskerättsbevis.


Vilken fastighet i området som har fiskerätt anges i fiskerättsförteckning. Beräkning av antalet fiskerätter/fastighet regleras i stadgar.

Fiskerättsbevis kan lösas av medlem i Fvof.
Den som äger fiske som ingår i ett fiskevårdsområde är medlem i Fvof. (§ 4 Lofo) Om en fastighets fiske har upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, ska nyttjanderättshavaren i stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte annat har avtalats mellan upplåtaren och nyttjanderättshavaren.

Fiskevårdsstämma beslutar avgiftens storlek, se Bilaga 5.pdf
Fiskerättsbevis kan endast lösas hos Fvof´s kassör.
Fiskerättsbevis gäller per kalenderår och skall medföras vid fiske.
Regler för fiske med fiskerättsbevis anges i Bilaga 2.pdf
4.3.2 Överlåtelse/arrende av fiskerätt
Fiskerättsägare har rätt att överlåta fiskerätt till namngiven, valfri person. Överlåtelsen/arrendet ska avse minst ett helt kalenderår och hela det fiske som fiskerättsbeviset berättigar till. (se stadgar samt lagstiftning)

Överlåtelse/Arrendera
Vid försäljning av fiskerättsbevis krävs att överlåtelse/arrende finns dokumenterat i form av ett avtal mellan berörda parter.

Dokumentet skall innehålla:
- Fastighetsbeteckning
- Antal fiskerätter som överlåtits/arrenderas ut
- Hur lång tid överlåtelsen/arrendet avser, (ett kalenderår eller mer).
- Uppgifter på ägare av fastigheten: Namn, adress, telefon, mail
- Uppgifter på person som detta överlåtits till/arrendator av fiskerätt: Namn, adress, telefon, mail Dokumentet skall vara daterat och undertecknat av båda parter.

Arrendera
Den som arrenderar/överlåtits en fiskerätt måste kunna styrka detta med skriftligt avtal mellan parter. Den som arrenderar har själv att se till att det ingår fiskerätt i fastigheten och att detta vid förfrågan kan styrkas vid lösen av fiskerättsbevis.
En kopia på avtalet lämnas till ordförande eller kassör i samband med att fiskerätt löses.

4.3.3 Runnfiskekort
I samarbete med Runns Södra, Runns Norra ch Vika Fvo säljs Sportfiskekort gällande: Hela Runn, Ösjön, Liljan, Vikasjön, Kårtyllasjön, Holmsjöarna och Dalälven - från handelsträdgården till kanotstadion.

Regler för fiske anges i Bilaga 3.pdf
Försäljning av Runnfiskekort m.m. se Bilaga 4.pdf
Kostnad för kortet anges i Bilaga 5.pdf
Intäkterna från den gemensamma försäljningen fördelas lika mellan de 3 fiskevårdsområdena. Från 2012 finns möjlighet lösa Runnkortet genom SMS-tjänster, i-fiske.

4.3.3 Kräftfiske
Allmänt om reglering
Det fria fisket av kräftor på allmänt vatten är troligtvis en orsak till att kräftor olagligen sätts ut på olika ställen i landet. Kräftor och kräftfiske är efterfrågade produkter inom fiskevårdsområden. Kräftfisket bör med anledning av ovanstående regleras för att inte riskera att kräftfisket slås ut. Regler för kräftfiske anges i Bilaga 2.pdf
Fiskerättsbevis tillsammans med särskilt kräftfiskekort ska lösas.

Återrapportering av kräftfiske
Fvof önskar särskild återrapportering av kräftfiskarna. Återrapportering avser antal fångade och varav återsatta för respektive vecka (helg) som kräftfisket pågår.

Det finns flera anledningar till att återrapportering behöver göras:
Utifrån återrapporteringen kan beslut fattas om fiskevårdande åtgärder behöver vidtas som: stödutplantering och i så fall var, om flytt av delar av beståndet behöver/kan göras, förstärkning av boplatser m.m.
Utöver det förväntar sig Länsstyrelsen av Fvof en utförlig statistik och återrapportering avseende kräftfisket.

4.4 Fiskeområdet – var får det fiskas?
Fiskare har eget ansvar att fiska på rätt vatten/på rätt plats utifrån vilket fiskekort som lösts. (Fiskerättsbevis, Runnfiskekort etc.) Fvof har med anledning av det tagit fram och tryckt upp en karta för att förenkla och tydliggöra var fiske är tillåtet inom det egna fiskevårdsområdet. Då upptryckning av karta medför kostnad tas en mindre avgift ut.

5. Fiskevård och fiskutsättning
Allmänt

Utplantering av fisk och kräftor är en vanlig fiskevårdande åtgärd. För att utplantera krävs beslut av Fvof samt tillstånd från Länsstyrelsen. Fiskelagen 1993:787, förordning 1994:1716 samt föreskrift FIFS 2001:1 reglerar att tillstånd krävs av Länsstyrelsen samt vad man får och inte får plantera ut. Förutom tillstånd enligt Fiskelagen kan det i vissa fall även behövas tillstånd till utplanteringar enligt Miljöbalken. Sådana tillstånd söks även hos Länsstyrelsen. Fisk som planteras ut ska vara hämtad från en kontrollerad fiskodling. Fiskehälsan har att tillse att sättfiskodlingen hälsokontrolleras. www.fiskhalsan.se
Utöver utplantering av fisk och fiskreglering kan åtgärder som stödjer och skyddar fiskebeståndet vara angelägna för Fvof.

5.1 Runns Södra Fvof - Utplantering

Kräftor
Historia och fortsatt arbete.

År 1990 söktes och erhölls tillstånd till att utplantera signalkräftor i Ösjön. Ekonomiskt bidrag till detta söktes men avslogs av fiskenämnd och fiskeristyrelse. Med egna medel satte vi då ut 400 st stora kräftor som levererades av Sötvattenlaboratoriet i Drottningholm. Rekommendationerna var att ”sumpa” kräftorna några veckor och mata dem med kokt potatis och brännässlor, vilket vi gjorde. Taktegel och dräneringsrör fick vi tips om att ”dumpa” i sjön för att skapa fina gömslen. Många gamla tegeltak från lador hamnade i sjön när de ersattes med plåttak.
Under 1990-talet fortsatte sedan utplanteringen av både stora kräftor och yngel vid flera tillfällen. Tillgången på utplanteringskräftor blev bättre och priserna sjönk. Ekonomiskt bidrag från vattenföreningen erhölls vid flera tillfällen.
Provfiske gav magra resultat långt in på 2000-talet men när det ökade flyttade vi kräftor till nya områden för att sprida beståndet. Vi fick vänta ända till år 2006 innan vi kunde upplåta ett begränsat fiske till fiskerättsägare. Fångsterna har sedan ökat med naturliga variationer sedan dess. Antalet upplåtna dygn för fiske har utökats. Styrelsen har sedan det blev upplåtet att fiska kräftor krävt återrapportering. Statistik finns redovisat sedan 2006.

År 2000 utökades Ösjöns Fvof med Borlänge kommuns del i Runn och ombildades till Runns Södra Fvof. Sedan 2008 har omplacering av kräftor till Runn pågått. Vårt mål är att det ska bli fiskbara bestånd även där om ca 10 år.

Utifrån den återrapportering som görs i samband med kräftfisket kan styrelsen planera, vidta och föreslå fiskevårdsstämma åtgärder med syfte att behålla kräftorna i vattnet, få ett långsiktigt stabilt bestånd och få en bredare geografisk spridning. Det finns i och runt vattnen en större mängd minkar. Mink är en stor predator för kräftor. Med anledning av det, har beslut fattats, att Fvof utdelar fångtspremie på Mink. Minkjakten ska hanteras enligt gällande lagstiftning för jakt.

Gös
Historia och fortsatt arbete

Vi har vid tre tillfällen erhållit tillstånd av Länsstyrelsen att plantera in Gös i vårt Fvof, åren 2009, 2010 samt 2011. De två första åren planterades det in ensomriga sättgös 6000 st respektive 6500 st. 2011 fick vi 6500 st som var övervintrade.
Skillnaden mellan ensomriga och övervintrade är att de förstnämnda levereras på hösten, september till oktober, medan de övervintrade levereras april/maj helt beroende på isförhållande och vattnets temperatur på inplanteringsplatsen. Leveranserna har skett från Svensk Gös AB 2009 och från Dylta Bruk 2010 respektive 2011. Vår målsättning är att fortsätta utplantering de kommande åren framöver. De gösar som sattes ut 2009 bör vara 25-30 cm 2012 och beräknas vara klara för fiske 2013, och då motsvara vårt krav på minimum 50 cm. Detta utvärderas fortlöpande genom medlemmars provfiske. Föreningen uppmanar även övriga fiskare att återrapportera Gösfisket.
Gösen är en aggressiv fisk och är därför stridbar vid fiskandet. Den är också en predator till mört och småabborar, sk snorgärs, vilket det finns stora mängder av inom våra vatten. Tillgången på mat för gösen är väl säkrad.
Föreningen erhöll 2012 tillstånd att plantera ut Gös. 13 100 st ensomriga Gösar sattes ut.
Föreningen erhöll 2013 tillstånd att plantera ut Gös. 12 800 st ensomriga Gösar sattes ut.

5.2 Andra Fiskevårdande åtgärder
För att fisk och kräftor skall trivas och växa i området krävs att det finns boplatser och gömslen i sjön varför utläggning av risvasar bör utökas tillsammans med att befintliga risvasar regelbundet restaureras. Risvasar syftar bl a till att skapa goda lekmiljöer.

Gällande lekgrund är problematiken att hitta goda platser för detta. En lekgrund består av en blandning av lekgrus och sten. Den får inte sättas igen av finare material. Det är därför nödvändigt att hitta någon plats i sjön där vind, vågskvalp eller strömmar transporterar bort finare material.

Utfiskning av tusenbrödrabestånd
Det kan ibland bli fallet, att man i sjöar får fiskbestånd som endast består av ett stort antal ”småfiskar”, så kallade tusenbröder. Det är vanligast gällande abborre.

Runns Södra Fvof
Då Gäddbeståndet inom Fvof bedöms vara relativt stort bedöms inte att risk finns för detta varför sådan åtgärd inte planeras. Det arbete som påbörjats med utplantering av Gös motverkar även det risken för tusenbrödrabestånd.

Provfiske - allmänt
Provfisken utförs i syfte att undersöka hur fiskbestånden ser ut i sjöar. Det kan då användas översiktsnät, där nätmaskornas storlekar är avpassade för att ge en god bild av fiskbeståndets sammansättning utifrån förekommande fiskarter och storleksfördelning. För att få med även fiskarter som till stor del lever i den fria vattenmassan eller vid ytan, som exempelvis siklöja kan ”flytnät” användas. Antalet nät bestäms efter sjöns areal och djupförhållanden.

Provfiske - Runns Södra Fvof
Fiskevårdsområdet är i sig relativt litet och skall provfiske genomföras i större omfattning bör det göras i samarbete med Runns Norra och Vika Fvof. Föreningen kommer att planera eget provfiske utifrån det arbete som påbörjats med utplantering av Gös.

Provfiske- Dalälvens vattenvårdsförening, Länsstyrelsen m.m.
Dalälvens vattenvårdsförenings utför provfiske i 14 sjöar inom Dalälvens vattensystem. Runn är en av de 14 sjöarna. Provfiske har utförts sedan 1991 och har upprepats vart 5:e år. Av rapport framgår att det i Runn inte syns något tydligt mönster i provfiskefångsterna under tidsperioden 1991 – 2006. Fångsterna av mört har däremot minskat kontinuerligt, samtidigt som medelvikten varit oförändrad. Detta indikerar att en faktisk förändring av mörtbeståndet kan ha ägt rum under provfiskeperioden. Provfiskestationens placering kan betyda att resultat är något osäkert.

Alla de 14 sjöarna är påverkade av mänsklig aktivitet på ett eller annat sätt och i varierande grad. Tre huvudtyper av påverkan förekommer i de provfiskade sjöarna; dämning/reglering, närings- och metallpåverkan.
Flertalet av sjöarna är dämda och/eller påverkas av reglering i varierande grad, bl a Runn. Om och hur stor påverkan dämningarna och regleringen har för fiskbestånden är svårt att avgöra. Dämningar påverkar dock på ett påtagligt sätt fiskar som är beroende av att vandra från och till en sjö för att kunna för att fullborda sin livscykel.
Många sjöar i Dalarna har fungerat som mottagare av utsläpp från gruvverksamheten som i större och mindre skala funnits och verkat i många hundra år. Runn är bland de provfiskade sjöarna sannolikt den sjö som är mest påverkad av detta.

Se vidare:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Rapporter-2010/10-14.pdf

6. Fisketillsyn
Allmänt

Fisketillsyn är en viktig del av fiskevården. Utan fisketillsyn kan inte det regelverk som är till för att förvalta fisken och fisket upprätthållas på ett trovärdigt sätt. Fisketillsynen kan göras på två sätt. Dels så kan den som äger eller förvaltar fiske hålla bevakning av sina vatten eller så kan ett fiskevårdsområde ta hjälp av utbildade fisketillsynsmän. Fisketillsynsmän förordnas av Länsstyrelsen och får då tjänstemans status och befogenheter. Regler avseende fisketillsynsmän och det arbete de utför regleras i Fiskeriverkets föreskrift FIFS 1985:3.

6.1 Runns Södra Fvof
Utifrån mål och uppdrag är det viktigt att Fvof har utbildade tillsynsmän och att tillsyn regelmässigt genomförs av dessa. Tillsynen genomförs idag ideellt av 10 utbildade medlemmar i Fiskevårdsområdet. Särskilt har uppmärksammats av fiskerättsägare att behov finns av fisketillsyn under kräftfiskeperioden, före och under den tid kräftfisket pågår. Tillsynsarbetet behöver särskilt intensifieras under den perioden inom Fvof. Fvof ansvarar för kostnader i samband med planerad fisketillsyn. Tillsynsman bör inte utöva tillsyn ensam, andre person behöver dock inte vara utbildad och ha uppdraget. Detta bör ses som en uppmaning från Fvof för att tillförsäkra individuell säkerhet, personligt stöd och behov av vittnesuppgift vid eventuell lagföring.

7. Biologisk beskrivning av vattendragens fiskpopulation.

Denna del i planen ska innehålla dokumentation av biologiska kunskaper avseende fiskarter som ex. var i den lekte förr och idag, vilka fiskarter som fanns och finns i respektive vatten. Detta arbete har påbörjats men behöver utveckla. Se Bilaga 6.pdf

8. Förteckning Bilagor
Bilaga 1.pdf: Karta över föreningens vatten
Bilaga 2.pdf: Fiskeregler för Fiskerättsbevis
Bilaga 3.pdf: Fiskeregler för Runnfiskekort
Bilaga 4.pdf: Försäljning av Runnfiskekort
Bilaga 5.pdf: Priser - Avgifter för fiskekort
Bilaga 6.pdf: Fiskinformation
 


 

                   Runns Södra FVOF | E-post: info@runnssodra.se | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign